SOL·LICITUD AJUDES PER LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PELS ALUMNES DE LES PILES CURS 2019-2020

30/10/2019

SOL·LICITUD AJUDES PER LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PELS ALUMNES DE LES PILES CURS 2019-2020

SOL·LICITUD AJUDES PER LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PELS ALUMNES DE LES PILES CURS 2019-2020

DESCARREGAR ARXIU: SOL·LICITUD AJUT MATERIAL ESCOLAR.PDF

Criteris en la concessió d’ ajuts:

Es concedirà una ajuda de 50 euros per alumne d’ educació infantil.
Es concedirà una ajuda de 60 euros per alumne d’ educació primària.
Es concedirà una ajuda de 80 euros per alumne d’ educació secundaria a batxillerat.
Es concedirà una ajuda de 100 euros per estudis universitaris o cicles formatius de grau superior.
En el cas que es tracti de família nombrosa els ajuts quedaran incrementats els imports en un 10%
 

Cal portar la documentació sol·lictada a l'Ajuntament; o bé enviar-la per la web de les piles, com a instància genèrica (al link següent)

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=540&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica